Αναζήτηση

Δελτία Τύπου


Δημοσιοποίηση απόφασης ανάρτησης αποτελεσμάτων αξιολόγησης για το υπομέτρο 6.1 "Εγκατάσταση Νέων Γεωργών" του ΠΑΑ 2014-2020 της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής Π.Κ.Μ. (19/7/2017)

Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π. Ε. Χαλκιδικής ενημερώνει τους Υποψηφίους της Περιφερειακής μας Ενότητας που κατέθεσαν Φάκελο Υποψηφιότητας για ένταξη στο Πρόγραμμα ‘Εγκατάσταση Νέων Γεωργών (Υπομέτρο 6.1 του ΠΑΑ 2014-2020), ότι με Απόφαση της Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Χαλκιδικής  (ΑΔΑ: ΩΦΙ77ΛΛ-Ξ20) αναρτήθηκαν τα αποτελέσματα αξιολόγησης.
 
Η ανωτέρω Απόφαση περιλαμβάνει τους παρακάτω Πίνακες:
(α) των δικαιούχων (για τους οποίους δεν απαιτούνται επιπλέον δικαιολογητικά),
(β) των εν δυνάμει δικαιούχων (για τους οποίους απαιτείται η προσκόμιση επιπλέον δικαιολογητικών),
 (γ) των επιλαχόντων (επιλέξιμες αιτήσεις που δεν καλύπτονται όμως από τις πιστώσεις) και
 (δ) των απορριπτόμενων (μη επιλέξιμες αιτήσεις).
 
Σας γνωρίζουμε ότι :
α)Οι υποψήφιοι οι οποίοι έχουν ενταχθεί στον Πίνακα Δικαιούχων έχουν
δικαίωμα εντός πέντε εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία έκδοσης των
Πινάκων Αποτελεσμάτων Αξιολόγησης εφόσον δεν επιθυμούν την ένταξη τους
στο Μέτρο να υποβάλλουν ενυπόγραφη αίτηση μη ένταξης (σύμφωνα με το
συνημμένο υπόδειγμα) στην ΔΑΟΚ ώστε να μην ενταχθούν στο Μέτρο και να
μην σας καταβληθεί η πρώτη δόση.
β)Οι υποψήφιοι όλων των Πινάκων έχουν δικαίωμα υποβολής ενδικοφανούς
προσφυγής, κατά της Απόφασης ανάρτησης των Πινάκων Αξιολόγησης. Η
υποβολή  των ενστάσεων γίνεται ηλεκτρονικά μέσω του ΠΣΚΕ εντός
αποκλειστικής προθεσμίας 15 ημερών από την επομένη της έκδοσης της
Απόφασης των Πινάκων Αξιολόγησης. Οι ενστάσεις υποβάλλονται
υπογεγραμμένες στην οικεία ΔΑΟΚ εντός 5 εργάσιμων ημερών από την
ηλεκτρονική υποβολή τους για να λάβουν πρωτόκολλο υποβολής.
γ) Οι υποψήφιοι οι οποίοι έχουν ενταχθεί στον Πίνακα των Εν Δυνάμει
Δικαιούχων έχουν την υποχρέωση προσκόμισης των επιπλέον δικαιολογητικών τους.
Λεπτομέρειες για την διαδικασία ενδικοφανών προσφυγών και για την
υποχρέωση προσκόμισης συμπληρωματικών δικαιολογητικών περιγράφονται στην υπ΄αριθμ. 294351(1172)/14-7-2017 απόφαση.


ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: 2ος όροφος, γραφείο 75 στο Διοικητήριο Πολυγύρου,
τηλέφωνο 2371351216 -Φωτιάδης Ιωάννης


Σχετικά Αρχεία
Αρχείο Τύπος Μέγεθος
ΑΔΑ Αποτελεσμάτων 960 KB 
ΑΙΤΗΣΗ ΜΗ ΕΝΤΑΞΗΣ 25 KB 

Επιστροφή
 Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης
Παρεχόμενων Υπηρεσιών
Διεύθυνσης Ανάπτυξης Π.Ε. Χαλκιδικής


Η Περιφερειακή Ενότητα


 

Ενημέρωση

Επικοινωνία

Περιφερειακή Ενότητα
Χαλκιδικής

 
Άδεια Creative Commons Όροι Xρήσης | Πολιτική Προστασίας Δεδομένων

© 2012 Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Διοικητήριο, Τ.Κ. 63100 , Πολύγυρος τηλ. 2371351245   
Τηλεφωνικός Κατάλογος  
powered by interworks.cloud CMS